Főoldal » Archív » Kutyáját uszította a rendőrökre az ittas férfi

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé azt a sza­bol­csi fér­fit, aki kutyá­já­val támadt a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rendőrökre.

2020. május 23-án, 21 óra­kor egy 39 éves férfi rend­őri segít­sé­get kért, és azt állí­tot­ta, hogy egy sza­bol­csi köz­ség ital­bolt­ja előtt töb­ben bán­tal­maz­ták, majd a beje­len­tést köve­tő­en elment kutyát sétál­tat­ni, ezért a kiér­ke­ző rend­őrök nem talál­ták a lakásán.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő beje­len­tő - miu­tán meg­lát­ta a két kör­ze­ti meg­bí­zot­tat -, szi­dal­maz­ni kezd­te őket, majd az addig pórá­zon lévő nagy­tes­tű kutyá­ját elen­ged­te, és a rend­őrök­re uszí­tot­ta. A rend­őrök ira­ta­i­nak átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel a fér­fit, aki ennek nem tett ele­get, a hely­színt el akar­ta hagy­ni, ezért a rend­őrök a kar­ja­i­nál fogva vissza­tar­tot­ták. A férfi tovább uszí­tot­ta a kutyá­ját, és az állat ennek hatá­sá­ra az egyik rend­őrt a lábán és a kar­ján meg­ha­rap­ta, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozva.

A rend­őrök a rájuk táma­dó kutyát lefog­ták, majd fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy kösse meg az álla­tot és zárja el, továb­bá azt is közöl­ték vele, hogy elő­ál­lít­ják. A férfi a kutyá­val bement az udvar­ra, majd azt újra a rend­őrök­re uszí­tot­ta és a kaput bezár­ta. A rend­őrök a kaput benyom­ták, ekkor a kutya ismét rájuk támadt.

A rend­őrök végül gázspray-vel ártal­mat­la­ní­tot­ták az álla­tot, a jog­sze­rű intéz­ke­dés­nek tovább­ra is ellen­ál­ló elkö­ve­tőt pedig – aki a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket folya­ma­to­san trá­gár, becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek­kel illet­te és fenye­get­te – meg­bi­lin­csel­ték és előállították.

Az ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek és két rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. A ter­helt tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és védő­jé­vel együtt panasszal élt a gya­nú­sí­tás, vala­mint az őri­zet elren­de­lé­se ellen.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit a nyo­mo­zó ügyész­ség 2020. május 26. nap­ján állít­ja a Kis­vár­dai Járás­bí­ró­ság elé.