Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kutyatámadás Győrben - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kitört a kutya a ken­nel­jé­ből, átment egy másik ingat­lan udva­rá­ra, ott meg­tá­ma­dott és össze­ha­rap­dált egy höl­gyet, majd azon­nal elpusz­tí­tott egy, az udva­ron lévő kisebb kutyát. A Győri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a nagy­tes­tű kutya tulaj­do­no­sá­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a kutya tavaly ősszel Győr­ben a fejé­vel tört ki a ken­nel­jé­ből, majd egy másik ingat­lan udva­rá­ra átment. Ott az udva­ron lévő sér­tett­re támadt, őt más­fél méter­rel odébb lökte, majd a föld­re eső sér­tett nya­ká­ra támadt. A föl­dön fekvő sér­tett a kezé­vel védte a nya­kát, így a kutya a sér­tett kezét harap­ta meg több helyen, emel­lett meg­ha­rap­ta és meg­mar­can­gol­ta a sér­tett bal lábát is.

A sér­tett táma­dá­sát a sér­tett any­já­nak köz­be­avat­ko­zá­sa sza­kí­tot­ta félbe, ekkor a kutya az udva­ron lévő kis­tes­tű kutyát támad­ta meg, melyet olyan erő­vel hara­pott meg, hogy az azon­nal elpusztult.

A kutya táma­dá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek a hara­pott seb­zé­sek mel­lett comb­csont­tö­ré­se kelet­ke­zett, mely sérü­lés ese­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kiala­ku­lá­sa sem zár­ha­tó ki. A hara­pott seb­zé­sek gyó­gyu­lá­sát köve­tő­en hegek kiala­ku­lá­sá­val bizo­nyo­san szá­mol­ni szükséges.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.