Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kutyatámadás következtében halt meg az idős nő – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a kutyái olyan súlyo­san meg­se­be­sí­tet­tek egy idős asszonyt, hogy kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni. A sér­tett a sérü­lé­se­i­vel össze­füg­gő kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt hunyt el.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi hosszabb idő óta úgy tar­tot­ta két kutyá­ját a Csur­gó­hoz köze­li tele­pü­lé­sen, hogy az erős test­al­ka­tú, köze­pes mére­tű álla­tok könnyen kiju­tot­tak a rossz álla­po­tú drót­ke­rí­té­sen. A kutyák már 2018-ban is meg­ha­rap­tak egy sze­mélyt, ennek elle­né­re a férfi a tar­tá­si körül­mé­nye­ken nem változtatott.

A vád­lott kutyái 2022 már­ci­u­sá­ban ismét kiug­rot­tak az udvar hátsó részé­nél és az egyik köze­li, nyi­tott kert­ben tevé­keny­ke­dő, a het­ve­nes évei végén járó asszony­ra támad­tak, aki nem tudott véde­kez­ni. Az agresszív álla­tok nagy szám­ban meg­ha­rap­ták a vég­tag­ja­in és fején, egyik láb­szár­csont­ját is eltörték.

Az ebek táma­dá­sát egy helyi lakos ész­lel­te, aki elker­get­te a kutyá­kat, azon­ban a sér­tett addig­ra olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy kór­há­zi keze­lés­re szo­rult, ahol rövid időn belül meghalt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben - a gon­dat­lan elkö­ve­tés­re figye­lem­mel - fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a vád­lott ing­a­lal­ná­nak kerítéséről.