Főoldal » Archív » Lábassal verte volt élettársa apját a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki egy lábas­sal törte el volt élet­tár­sa édes­ap­já­nak a kezét.

A vád­lott és volt élet­tár­sa 12 évig éltek pár­kap­cso­lat­ban, mely 2018 novem­be­ré­ben meg­sza­kadt. A vád­lott a sza­kí­tást nem tudta fel­dol­goz­ni, ezért ittas álla­pot­ban meg­je­lent volt párja lakóhelyén.

A vád­lott a ház udva­rán össze­ta­lál­ko­zott volt élet­tár­sa édes­ap­já­val, aki éppen a víz­ak­ná­ba készült lemen­ni, miköz­ben kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, hogy mit keres ott. A vád­lott a sér­tett sza­va­in fel­dü­hö­dött és az udva­ron magá­hoz vett egy piros lábast, ami­vel több alka­lom­mal meg­ütöt­te a deré­kig az akná­ban álló sér­tett fejét és a kezét.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, a bal keze több helyen is eltörött.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.