Főoldal » Archív » Lábon lőtték a rendőr támadóját

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen nyo­mo­zás indult egy har­minc­hét éves szeg­hal­mi férfi ellen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. 

A gyanú sze­rint a férfi 2018. május 6-án, kora dél­után, egy Szol­nok járá­si vas­úti átjá­ró­ban, öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal, a sze­mély­gép­ko­csi­já­val kereszt­ben meg­állt. Egy rend­őr érke­zett a hely­szín­re a férfi egyik roko­ná­val, akik meg­pró­bál­ták lebe­szél­ni az öngyil­kos­ság­ról. A ter­helt azon­ban harag­ra ger­jedt, és ököl­lel a rend­őr felé ütött, de a rokont talál­ta el, aki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el. A fizi­kai erő­fö­lény­ben lévő ter­helt rátá­madt a rend­őr­re és folya­ma­to­san ütle­gel­ni, rug­dos­ni kezd­te. Kiütöt­te a kezé­ből a rádi­ót, majd a gumi­bo­tot. A táma­dás meg­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben a rend­őr elő­vet­te a szol­gá­la­ti fegy­ve­rét és figyel­mez­tet­te a ter­hel­tet, hogy ha nem hagy fel a cse­lek­ménnyel, hasz­nál­ni fogja azt. A fel­bő­szült táma­dó ettől sem riadt vissza, hanem tovább foly­tat­ta a rend­őr bán­tal­ma­zá­sát. A sér­tett rend­őr ekkor egy­szer com­bon lőtte a fér­fit. Az első lövés­nek sem­mi­lyen hatá­sa sem volt a gya­nú­sí­tott­ra, a táma­dás­sal tovább­ra sem hagyott fel, ezért a rend­őr még két lövést adott le a ter­helt lábá­ra, amely már meg­tör­te az ellenállását.

A ter­helt súlyos, de nem élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az esti órák­ban megműtötték.

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát fogja indítványozni.