Főoldal » Hírek » Rendezvények » Ladislav Hamran, az EUROJUST elnöke volt a díszvendég az Ügyészség Napján - fotókkal

Az első ügyé­szi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra dísz­ven­dég­ként részt vett Ladis­lav Ham­ran úr, az EUROJUST elnö­ke, aki a magya­rul elmon­dott beszé­dé­ben mél­tat­ta a magyar ügyész­ség ered­mé­nyes mun­ká­ját és a EUROJUST-on belü­li akti­vi­tá­sát. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – aki maga is beszé­det mon­dott az ünnep­sé­gen – az Együtt­mű­kö­dé­sért ala­pí­tott Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met ado­má­nyo­zott Ladis­lav Ham­ran elnök úrnak. A leg­főbb ügyész ezt köve­tő­en elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

 Az ünnep­sé­gen Ladis­lav Ham­ran, az EUROJUST elnö­ke a szer­ve­zet jelen­le­gi tevé­keny­sé­gét bemu­ta­tó beszé­dé­ben mél­tat­ta dr. Polt Péter leg­főbb ügyész szé­les körű szak­mai és nem­zet­kö­zi tevé­keny­sé­gét, vala­mint a magyar ügyész­ség ered­mé­nyes munkáját.

Konk­rét pél­dák­kal mutat­ta be, hogy az EUROJUST hogyan tudja haté­ko­nyan segí­te­ni az álla­mok közöt­ti együtt­mű­kö­dést. Kiemel­te az EUROJUST magyar szek­ci­ó­já­nak akti­vi­tá­sát. Külön hang­sú­lyoz­ta, hogy Magyar­or­szág az első a tag­ál­la­mok között a kiemelt bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán tör­té­nő infor­má­ció­át­adás terén. A magyar ható­sá­gok jelen­tő­sen hoz­zá­já­rul­nak a tag­ál­la­mok közöt­ti inten­zív nyo­mo­zá­si és igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés­hez. Magyar­or­szág pro­ak­tív hoz­zá­ál­lá­sa, és az EUROJUST-on keresz­tü­li igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés mel­let­ti elkö­te­le­zett­sé­ge pél­da­ér­té­kű. Állás­pont­ja sze­rint orszá­gunk az EUROJUST fő szó­szó­ló­ja Brüsszelben.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész beszé­dé­ben kiemel­te, hogy az Euró­pai Uni­ó­nak rend­kí­vül sike­res, a bűn­ügyi együtt­mű­kö­dést koor­di­ná­ló, segí­tő egy­sé­gei van­nak. Első­sor­ban az EUROJUST, de meg­em­lít­he­tő az OLAF és az EUROPOL is. Az ilyen hálózat-típusú rend­sze­rek (ame­lyek­ből 14 van az Euró­pai Uni­ó­ban) új ala­pok­ra helye­zik a haté­kony bűn­ül­dö­zést és igaz­ság­szol­gál­ta­tást, amel­lett, hogy meg­őr­zik az orszá­gok szu­ve­re­ni­tá­sát és igaz­ság­szol­gál­ta­tá­suk nem­ze­ti sajá­tos­sá­ga­it. Az ilyen típu­sú együtt­mű­kö­dés erő­sí­ti az Euró­pai Unió állam­pol­gá­ra­i­nak uniós intéz­mé­nyek­be vetett bizalmát.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a hiva­ta­li ünnep­ség kere­té­ben az Együtt­mű­kö­dé­sért ala­pí­tott Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met ado­má­nyo­zott Ladis­lav Ham­ran úrnak, az euró­pai uniós meg­bí­za­tá­sa kere­té­ben a tag­ál­la­mok közöt­ti haté­kony igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés, ezen belül Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­vel kiala­kí­tott kap­cso­la­tok fej­lesz­té­se érde­ké­ben kifej­tett kima­gas­ló szak­mai munkásságáért.

A leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­rést, az első koro­na­ügyész, Kozma Sán­dor emlé­ké­re 1992-ben ala­pí­tott Kozma Sándor-díjat a leg­főbb ügyész hat, szak­mai mun­ká­ját huza­mo­sabb ideje az átla­got meg­ha­la­dó szín­vo­na­lon, elhi­va­tott­ság­gal végző ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak adta át.

Ezt követ­te a Var­gha Ferenc-díj átadá­sa, amellyel az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban kiemel­ke­dő tel­je­sít­ményt nyúj­tó, öt ügyész­sé­gi alkal­ma­zott mun­ká­ját ismer­te el.

Kima­gas­ló szak­mai élet­út­ja elis­me­ré­sé­ül tizen­öt ügyész­sé­gi alkal­ma­zott Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt vehe­tett át.

Magyar István-díjat kapott har­minc­öt ügyész­sé­gi alkal­ma­zott a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai munkájáért.

A leg­főbb ügyész Szé­kely Ferenc-díjat ado­má­nyo­zott öt kima­gas­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tó alügyész részé­re, nyolc ügyész­sé­gi alkal­ma­zott huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gét pedig emlék­tárgy ado­má­nyo­zá­sá­val ismer­te el a leg­főbb ügyész.

Az elis­me­ré­se­ket a leg­főbb ügyész által Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­zat tizen­hét díjá­nak átadá­sa követte.

Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te pénz­ju­ta­lom­mal járó külön­dí­jat aján­lott fel. Az elis­me­rést dr. Maté­csa Arte­mon, az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek elnö­ke adta át.

Az EUROJUST és a közös nyo­mo­zó cso­por­tok (JITs) tevé­keny­sé­gé­ről szóló össze­ál­lí­tás, Ladis­lav Ham­ran, az EUROJUST elnö­ké­nek önélet­raj­za, vala­mint  a Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­érem ado­má­nyo­zá­sa kap­csán Ladis­lav Ham­ran úr mél­ta­tá­sa az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/az-eurojust-es-a-kozos-nyomozo-csoportok-jits-tevekenysegerol/

https://ugyeszseg.hu/ladislav-hamran-ur-az-eurojust-elnoke/

https://ugyeszseg.hu/a-pro-cooperatione-emlekerem-adomanyozasa-kapcsan-ladislav-hamran-ur-meltatasa/