Főoldal » Hírek » Lakat alatt a fiatalkorú sorozatbetörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 16 éves fia­tal­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val néhány hét alatt tíz házba tört be Kállón.

A fiú és két gyer­mek­ko­rú társa 2021 ápri­li­sá­ban egy kál­lói ingat­lan leta­po­sott kerí­té­sén át bement az udvar­ba, ahol az ott tárolt jár­mű­vek­ről 22 alu­mí­ni­um fel­nit sze­rel­tek le, vala­mint 3 jármű kata­li­zá­to­rát is eltu­laj­do­ní­tot­ták. Ezután az ingat­lant átnéz­ve még két zsák gyer­mek­ru­hát, egy kerék­párt, egy önjá­ró fűnyí­rót és szer­szá­mo­kat is vit­tek magukkal.

A fia­tal ezután 2021 máju­sa és júni­u­sa között alkal­man­ként egye­dül, más­kor gyer­mek­ko­rú tár­sá­val még továb­bi kilenc alka­lom­mal jutott be kál­lói ingat­la­nok­ba, ahon­nan agan­csot, tró­fe­át, komp­resszort, kony­hai gépe­ket, szer­szá­mo­kat, fűka­szát, ben­zint, hang­fa­lat, gitárt, evő­esz­kö­zö­ket, akku­mu­lá­tort és réz­csö­vet tulaj­do­ní­tot­tak el. A fiú és társa egy alka­lom­mal a paró­kia épü­le­té­be is betört ahon­nan egy antik tea­le­pá­ro­ló kész­le­tet vit­tek el. 

A letar­tóz­ta­tás a leg­sú­lyo­sabb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés, ezért fia­tal­ko­rú­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak az álta­lá­nos tör­vé­nyi fel­té­te­lek meg­lé­te ese­tén is csak akkor van helye, ha az a bűn­cse­lek­mé­nyek külö­nös tár­gyi súlya foly­tán szük­sé­ges. Ebben az ügy­ben ez a fel­té­tel a fia­tal által elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek soro­zat­jel­le­gé­re, azok nagy szá­má­ra, a gát­lás­ta­lan elkö­ve­tés­re és a gyer­mek­ko­rú tár­sak bevo­ná­sá­ra figye­lem­mel aggály­ta­la­nul meg­ál­la­pít­ha­tó volt.

Ezért az ügyész­ség – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amit a nyo­mo­zá­si bíró el is rendelt.

A kény­szer­in­téz­ke­dést fia­tal­ko­rú­ak ese­tén javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a véde­lem viszont fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.