Főoldal » Hírek » Lakóhelyén működtetett illegális autóbontót- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nyír­áb­rá­nyi ott­ho­ná­nak udva­rán vég­zett enge­dély nél­kü­li tevékenységet.

A vád sze­rint a férfi a csa­lád­já­val együtt 2017 máju­sá­tól élt abban az ingat­lan­ban, ami­nek udva­rán autó­bon­tá­si és autó­sze­re­lé­si tevé­keny­sé­get vég­zett anél­kül, hogy besze­rez­te volna a szük­sé­ges engedélyeket.

A férfi ott­ho­ná­ban 2018 szep­tem­ber 19-én a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal és a kor­mány­hi­va­tal ille­té­kes mun­ka­tár­sai együt­tes ellen­őr­zést végez­tek. Ennek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az udva­ron mint­egy 2000 kg gép­jár­mű­vek­ből szár­ma­zó hul­la­dé­kot tárolt. A férfi az autók­ból leen­ge­dett fáradt ola­jat fűrész­por­ral össze­ke­ver­ve rend­sze­re­sen eléget­te az egyik mel­lék­épü­let kályhájában.

A vizs­gá­lat után a kor­mány­hi­va­tal köte­lez­te a vád­lot­tat, hogy szün­tes­se meg tevé­keny­sé­gét, emel­lett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si és levegőtisztaság-védelmi bír­sá­got sza­bott ki vele szemben.

A kor­mány­hi­va­tal mun­ka­tár­sai egy évvel később, 2019 szep­tem­be­ré­ben ismét ellen­őriz­ték a férfi lakó­he­lyét. Ekkor a ház udva­rán három, össze­sen közel négy tonna bon­tás­ra váró autó volt, emel­lett a vád­lott a kisze­relt alkat­ré­sze­ket is az udva­ron tárol­ta, a külön­bö­ző hul­la­dé­kok­ról pedig nem veze­tett nyil­ván­tar­tást. Emi­att a kor­mány­hi­va­tal ismét köte­lez­te a vád­lot­tat az enge­dély nél­kü­li hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­szün­te­té­sé­re és bír­sá­got is kisza­bott vele szemben.

A jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül a hul­la­dék­ká vált gép­jár­mű és az abból szár­ma­zó olaj, melyek keze­lé­sé­re külön ható­sá­gi enge­dély szük­sé­ges, ami­vel a vád­lott nem rendelkezett.

A bün­te­tő­el­já­rás a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ágá­nak jel­zé­se alap­ján indult, a nyo­mo­zást pedig a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lott a vád­irat sze­rint beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogáról.