Főoldal » Hírek » Láncfűrésszel fenyegetőzött - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A zak­la­tás vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki lánc­fű­résszel hado­ná­szott és meg­ölés­sel fenyegetődzött. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júli­us 4-én, egy esz­ter­go­mi Járás tele­pü­lé­sén lévő  foci­pá­lyá­nál itta­san sér­te­get­te a jelen­lé­vő­ket, így a sér­tet­tet is, aki a továb­bi konf­lik­tus elke­rü­lé­se érde­ké­ben haza­ment. Az elkö­ve­tő több­ször fel­hív­ta tele­fo­non sér­tet­tet, és kérte, hogy talál­koz­za­nak és beszél­jék meg a tör­tén­te­ket. A sér­tett két isme­rő­sé­vel együtt 22 óra 30 perc­kor a busz­meg­ál­ló­hoz köze­le­dett, ami­kor az férfi kezé­ben egy 30 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú lánc­fű­résszel elé­jük lépett.

Az elkö­ve­tő a lánc­fű­részt féle­lem­kel­tés cél­já­ból bein­dí­tot­ta, és azt derék­ma­gas­ság­ban tart­va a sér­tett és tár­sai irá­nyá­ba hado­ná­szott és vágó moz­du­la­to­kat tett, miköz­ben azt kia­bál­ta felé­jük, hogy „meg­öl­lek, szét­vag­dal­lak, ket­té­vág­lak”. A sér­tett és tár­sai hát­rál­tak, a tőlük mint­egy két méter­re lévő elkö­ve­tő folya­ma­to­san haladt felé­jük, miköz­ben két alka­lom­mal leál­lí­tot­ta és újra indí­tot­ta a láncfűrészt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt lánc­fű­részt, mint az elkö­ve­tés esz­kö­zét koboz­za el.