Főoldal » Archív » Láncfűrésszel támadt a testvérére -fotókkal

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Gödön egy lánc­fű­résszel támadt az iker­test­vé­ré­re, meg­se­be­sít­ve őt.

A bűn­ügy vád­lott­ja alka­lom­sze­rű­en dol­go­zott iker­test­vé­re épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zá­sá­ban.  2018 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott és a test­vé­re, a bűn­ügy sér­tett­je Gödön dolgoztak.

A munka során a vád­lott meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy indít­sa be a lánc­fű­részt. A férfi ennek semmi okát nem látta, nem tel­je­sí­tet­te a vád­lott kéré­sét. A vád­lott erre maga indí­tot­ta be a lánc­fű­részt, majd azt maga előtt tart­va azon­nal a test­vé­re felé indult. Miu­tán a sér­tett köze­lé­be ért, a fűrész­nek tel­jes gázt adott, majd a lánc­fű­résszel szem­ma­gas­ság­ban, nagy len­dü­let­tel a sér­tett felé suhin­tott. A sér­tett hát­rált, elbot­lott és elesett. Köz­ben a fűrész a kar­ját és a hátát elér­te és megsebezte.

A sér­tett lábra állt, majd mind­két kezé­vel – melye­ken vas­tag mun­ka­vé­del­mi kesz­tyű volt - meg­ra­gad­ta a lánc­fű­részt. A dula­ko­dás köz­ben a sér­tett meg­kér­dez­te a vád­lot­tól, hogy mit akar, mit csi­nál, mire a vád­lott azt felel­te, hogy „ők mond­ták, hogy téged meg kell ölni!”

A sér­tett­nek sike­rült a fűré­szen a féket behúz­ni, így a motor aka­doz­ni kez­dett. Ezt a pil­la­na­tot kihasz­nál­va a sér­tett elfu­tott. Test­vé­re egy dara­big üldöz­te őt lánc­fű­résszel a kezé­ben, majd vissza­ment az épít­ke­zés­re. A vád­lot­tat itt fog­ták el az idő­köz­ben érte­sí­tett rendőrök.

A sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el a hátán és a kar­ján. Az, hogy súlyo­sabb követ­kez­mé­nye nem volt a vád­lott tet­té­nek, a sér­tett aktív véde­ke­zé­sé­nek és annak volt köszön­he­tő, hogy el tudott menekülni.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki elfo­gá­sát köve­tő­en letar­tóz­ta­tás­ba került, jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.