Főoldal » Hírek » Lányuk előtt szurkálta halálra az anyát - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

A 34 éves vád­lott az élet­tár­sá­val és leány­gyer­me­kük­kel egy szat­má­ri falu­ban élt. Az élet­tár­si kap­cso­lat meg­rom­lott, ezért a fia­tal­asszony új kap­cso­la­tot kere­sett, ezért a vád­lott fél­té­keny volt, rend­sze­re­sen zak­lat­ta, és bán­tal­maz­ta is a sértettet.

2021. május végén a férfi haj­nal­ban tért haza, és az ajtót nyitó a fia­tal­asszonyt kéz­zel ütöt­te, majd a mene­kü­lő sér­tet­tet tapé­ta­vá­gó­val test­szer­te meg­vág­ta és meg­szúr­ta. A 15 éves leány­gyer­me­kük tele­fo­non a nagy­szü­le­i­től kért segít­sé­get, a kony­há­ból egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett magá­hoz azért, hogy édes­any­ja segít­sé­gé­re legyen. Az őrjön­gő férfi elvet­te a kést, arcon ütöt­te a lányt, azután a már föl­dön fekvő fia­tal­asszonyt több­ször meg­szúr­ta. Az  élet­társ a hely­szí­nen meg­halt. A lány az abla­kon keresz­tül kime­ne­kült a ház­ból. Ekkor érke­zett a hely­szín­re a nő apja, aki látta, hogy a férfi az élet­te­len tes­tet döf­kö­di, majd hasba szúr­ta magát. Az elkö­ve­tő kés­sel csap­kod­va  férfi hom­lo­kán két vérző sérü­lést oko­zott. A sér­tet apja kime­ne­kült a ház­ból, miköz­ben csa­lád­tag­jai a bejá­ra­ti ajtót egy csá­kánnyal betör­ték. A hely­szín­re érke­ző rend­őr­ség a vád­lot­tat őri­zet­be vette.

A férfi val­lo­má­sa sze­rint a tapé­ta­vá­gó­val csu­pán véde­ke­zett, illet­ve tel­jes önkí­vü­le­ti álla­pot­ban nem volt tuda­tá­ban annak, mit csi­nál. A tár­gya­lá­son is meg­hall­ga­tott elme­or­vos szak­ér­tők azon­ban cáfol­ták ezt a védekezést. 

Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette. A vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés – amely­ből a vád­lott leg­ko­ráb­ban 27 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra – tett­ará­nyos bün­te­tés. A vád­lott kés­sel táma­dott csa­lád­tag­ja­i­ra, külö­nös kegyet­len­ség­gel oltot­ta ki élet­tár­sá­nak éle­tét leány­gyer­me­kük előtt, aki­nek szin­tén sérü­lést oko­zott. Nem kímél­te a sér­tett apját sem, akit kés­sel a kezé­ben bán­tal­ma­zott és üldö­zött a ház­ban. A csa­lá­don belü­li erő­szak sem­mi­lyen for­má­ja nem elfo­gad­ha­tó, az ilyen bru­tá­lis cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel szem­ben pedig a tör­vény tel­jes szi­go­rát kell alkalmazni.

A védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.