Főoldal » Hírek » Lapáttal ütlegelve ölték le a házisertéseket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt. A fér­fi­ak a lakó­he­lyük tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tá­nak a tulaj­do­ná­ban lévő házis­er­té­se­ket ellop­ták úgy, hogy lapá­tok­kal a fejük­re és tes­tük­re mért üté­sek­kel leöl­ték őket külö­nös szen­ve­dést okoz­va, majd a hely­szí­nen fel­da­ra­bol­ták és elszállították. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. feb­ru­ár hónap végén az esti órák­ban, lakó­he­lyü­kön egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen talál­koz­tak, majd kerék­pá­rok­kal elin­dul­tak a tele­pü­lés kül­te­rü­le­té­re. Az erdei úton halad­va, meg­ér­kez­tek egy régi lak­ta­nya épü­let­hez, amely­nek mel­lék­épü­le­té­ben az asza­lói önkor­mány­zat tar­tott egy 80 kg és egy 100 kg súlyú kifej­lett házis­er­tést. A vád­lot­tak meg­lát­ták a haszon­ál­la­to­kat és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy kihasz­nál­va azt a körül­ményt, hogy a telep­hely őri­zet­len, eltu­laj­do­nít­ják a sertéseket.

Az egyik férfi annak érde­ké­ben, hogy a cse­lek­mé­nyük során ne zavar­ják meg őket, az ingat­la­non kívül figyelt, míg két társa bement az ólba. Lapá­to­kat vet­tek maguk­hoz és a haszon­ál­la­tok fejé­re és tes­té­re mért üté­sek­kel mind­két ser­tést elpusztították.

Az elkö­ve­tők ezen cse­lek­mé­nye az egyéb­ként már meg­lé­vő stresszen kívül is az álla­tok­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, amely pusz­tu­lá­su­kat ered­mé­nyez­te. A három férfi közös erő­vel kihúz­ta a tete­me­ket és egy erdős terü­le­ten elrej­tet­ték. Mint­egy fél­óra múlva a házis­er­té­se­ket lapát­tal leölő két vád­lott vissza­ment a hely­szín­re, az álla­to­kat fel­da­ra­bol­ták, a ser­tés­húst kerék­pár­ja­ik­kal lakó­he­lyük­re szál­lí­tot­ták, melyet rész­ben elfo­gyasz­tot­tak, ille­tő­leg isme­ret­len sze­mé­lyek­nek adtak.

A cse­lek­ménnyel oko­zott lopá­si kár meg­ha­lad­ja a 80.000 forintot. 

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak közül a haszon­ál­la­tok leölé­sét elkö­ve­tő két vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, míg har­ma­dik vádlott-társuk vonat­ko­zá­sá­ban az indít­vány pró­bá­ra bocsá­tás szin­tén párt­fo­gó felügyelettel.