Főoldal » Hírek » Látás - és mozgássérült embereket fosztott ki - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li kifosz­tás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki  a vád sze­rint látás- vagy moz­gás­sé­rült embe­rek kor­lá­to­zott véde­ke­zé­si lehe­tő­sé­gét kihasz­nál­ta, és a nyílt utcán vette el tőlük pénz­tár­cá­ju­kat. Egy eset­ben egy idős asszony nyak­lán­cát tépte ki a nya­ká­ból és sza­ladt el a helyszínről.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – rövid­del azután, hogy koráb­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dult, 2022. feb­ru­ár 3-án, kora dél­után, egy látás­sé­rült fér­fi­nak fel­aján­lot­ta, hogy átkí­sé­ri a gya­log­át­ke­lő­he­lyen. Kis idő múlva egy köze­li utcá­ban meg­szó­lí­tot­ta, majd közöl­te vele, hogy a köze­li élel­mi­szer­üz­let­ben hagyott pénz­tár­cá­ját vissza­hoz­ta és nyis­sa ki a tás­ká­ját, hogy bele­te­gye. A sér­tett ellen­őriz­te a tás­kát és abban a pénz­tár­ca meg­volt, ekkor a vád­lott  kihúz­ta a táska zip­zár­ját és kivet­te belő­le a pénz­tár­cát, mely­ben bank­kár­tya és iga­zol­vá­nyok voltak.

Nem sok­kal ezután a vád­lott a nyílt utcán oda­ment egy moz­gás­kor­lá­to­zott ember­hez és elvet­te a kezé­ben tar­tott pén­zét. Egy másik alka­lom­mal beszéd­be ele­gye­dett egy moz­gás­sé­rült jár­mű­vel köz­le­ke­dő fér­fi­val és egy várat­lan pil­la­nat­ban kikap­ta kezé­ből a pénz­tár­cá­ját, benne 100 ezer forint­tal. Végül ami­att is felel­nie kell a vád­lott­nak, mert egy idős asszony arany­lán­cát hátul­ról meg­rán­tot­ta, amely így elsza­kadt, majd a nyak­lánc­cal együtt elme­ne­kült a helyszínről.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső fér­fit több­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint okirat­tal és kész­pénz­he­lyet­te­sí­tő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.