Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Lécekkel ütötték egymást a falunapon - videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nő és hat férfi ellen, akik 2020 őszén egy falu­na­pon vere­ked­tek össze.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy Szi­get­vár kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen, az önkor­mány­za­ti épü­let udva­rán tar­tott falu­na­pi ren­dez­vé­nyen vet­tek részt 2020. szep­tem­be­ré­ben. A késő dél­utá­ni órák­ban az egyik ittas álla­pot­ban levő elkö­ve­tő fel­ment a szín­pad­ra tán­col­ni. Test­vé­re és egy másik vád­lott szólt, hogy jöj­jön le, amire vála­szul a férfi test­vé­rét arcon ütöt­te. Ezt a másik vád­lott szóvá tette, vesze­ked­ni kezd­tek, ami dula­ko­dás­sá fajult. A vere­ke­dő­ket ekkor még szét tud­ták választani.

Ezt köve­tő­en az épü­let előtt, az utcán az ittas férfi egy másik vád­lot­tal került szó­vál­tás­ba. Lök­dö­sőd­ni kezd­tek, majd vere­ke­dés ala­kult ki, amibe mások is bekap­cso­lód­tak, köz­tük az egyik vere­ke­dő házas­pár kis­ko­rú gyer­me­ke is. Töb­ben falé­cek­kel bán­tal­maz­ták egy­mást. A bán­tal­ma­zá­sok­tól három vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, a vere­ke­dés­ben részt­ve­vő gyer­mek kar­ján és lábán sérült meg. A vere­ke­dés­nek a rend­őrök érke­zé­se vetett véget.

A több­szö­rö­sen minő­sü­lő garáz­da­ság bűn­tet­té­nek bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt a Szi­get­vá­ri Járásbíróságnak.