Főoldal » Archív » Légycsapóval verte meg gyermekét az anya - vádemelés

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen az anya ellen, aki három éves gyer­me­két egy légy­csa­pó nye­lé­vel sok­szor meg­ütöt­te.

A vád sze­rint a vád­lott három éves gyer­me­ké­nek édes­ap­já­val élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban Haj­dú­sám­son­ban, majd a kap­cso­lat meg­rom­lá­sa után az anya 2018 már­ci­u­sá­ban a gyer­mek­kel együtt elköl­tö­zött. A vád­lott­nak az élet­tár­si kap­cso­lat meg­sza­ka­dá­sa után érzel­mi­leg meg­vál­to­zott a kap­cso­la­ta a gyer­mek­kel, rend­sze­re­sen inge­rül­ten és türel­met­le­nül visel­ke­dett, gyak­ran meg­ütöt­te neve­lé­si cél­zat­tal.

2018. júni­us 18-át meg­elő­ző­en, pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban, egy este a gyer­mek kibo­rí­tot­ta az elé tett vacso­rát, amin a vád­lott fel­dü­hö­dött és egy műanyag légy­csa­pó nye­lé­vel leg­alább tizen­öt - húsz alka­lom­mal a kis­ko­rút test­szer­te meg­ütöt­te. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A gyer­me­ket az édes­apa 2018. júni­us 18-án vitte magá­val lát­ha­tás­ra, ami­kor ész­lel­te a rajta lévő sérü­lé­se­ket, ezért orvos­hoz vitte, illet­ve az anya cse­lek­mé­nyét beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen.

Az ille­té­kes rend­őr­ka­pi­tány­ság elő­ször ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el a vád­lot­tal szem­ben. Majd a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a pol­gá­ri jog sza­bá­lyai sze­rint az anyá­val szem­ben húsz napra meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el és akként dön­tött, hogy ezen idő alatt a gyer­mek az édes­apa ház­tar­tá­sá­ba kerül.

Az anya cse­lek­mé­nyé­vel a szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­ból eredő neve­lé­si köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te és ezzel a kis­ko­rú gyer­mek testi, értel­mi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszé­lyez­tet­te. A sér­tett élet­ko­rá­ból adó­dó­an a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se értel­mé­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek minő­sül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.