Főoldal » Archív » Leharapta munkatársa orrának egy darabját a karácsonyi rendezvény napján

Egy moson­ma­gyar­óvá­ri cég tava­lyi kará­cso­nyi ünnep­sé­ge nap­ján veszett össze a két alkal­ma­zott. Ezen a napon, még az ünnep­ség előtt egyi­kük betör­te a másik orrát, mire utób­bi több­ször is meg­ha­rap­ta a bántalmazóját.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint aznap mind­két férfi ittas álla­pot­ban volt. A közel­gő ünne­pek kap­csán tar­tott ren­dez­vény előtt, már dél­előtt alko­holt fogyasztottak.

Aznap az idő­sebb férfi már dél­előtt köte­ke­dett a fia­ta­lab­bal, aki egyéb­iránt testi sér­tés miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt állt.

A kora dél­utá­ni órák­ban a két férfi között szó­vál­tás ala­kult ki, és ennek során az idő­sebb férfi ököl­lel arcon ütöt­te a fia­ta­lab­bat, aki­nek az ütés­től eltört az orrcsontja.

Az ütés miatt a két férfi dula­kod­ni kez­dett, a föld­re kerül­tek, ott még ütöt­ték egy­mást, majd a felül lévő fia­ta­labb férfi meg­ha­rap­ta a mun­ka­tár­sa arcát, ille­tő­leg leha­rap­ta az orrá­nak egy darabját.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit minő­sí­tett testi sér­tés­sel vádol­ja. A csont­tö­rést okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek a bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.