Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Leharapta szállásadója ujjpercét a debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a saját házá­ban alvó sér­tett bal kezé­nek muta­tó­uj­ját addig rágta, amíg a lágy­ré­szek elvál­tak a csonttól.

A vád­lott 2018. ápri­lis 1-én, Haj­dú­had­há­zon ismer­ke­dett meg a sér­tett lányá­val, majd hossza­san beszél­get­tek. A férfi elmond­ta a lány­nak, hogy nincs pénze haza­u­taz­ni Deb­re­cen­be, így nem tud hol alud­ni. A lány fel­aján­lot­ta, hogy alud­jon az édes­ap­ja házá­ban. Este a vád­lott a lánnyal együtt elment a lakó­he­lyé­re, majd a sér­tett, a lánya és a vád­lott is lefe­küd­tek alud­ni. Haj­nal­ban a vád­lott fel­éb­redt és min­den előz­mény, illet­ve indok nél­kül oda­ment az ágyá­ban alvó sér­tett­hez, aki­nek a bal muta­tó­uj­ját a szá­já­ba vette és az ujj köröm­per­cét addig rágta, amíg az levált a csontról.

A sér­tett fel­éb­redt, kia­bált, és meg­pró­bált véde­kez­ni, azon­ban a vád­lott olyan erő­vel tar­tot­ta az ujját a szá­já­ban, hogy azt kihúz­ni nem tudta. A kia­bá­lást hall­va a sér­tett lánya is fel­éb­redt, látta, hogy a vád­lott mit tesz az apjá­val, ezért azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és a mentőszolgálatot.

A men­tők a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­mű­töt­ték. A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben hara­pott sérü­lést szen­ve­dett a bal kéz II. ujj köröm­per­cé­nek nyílt töré­sé­vel. A sér­tett ujj­per­cét ampu­tál­ni kel­lett a lágy­ré­szek­kel együtt. Az elszen­ve­dett sérü­lés gyógy­tar­ta­ma 8 napon túli, az mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A hatá­lyos bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zés értel­mé­ben a meg­tá­ma­dott, alvó álla­po­tú sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len­nek minősül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.