Főoldal » Hírek » Lelépett a dolgozó a munkáltatói kölcsönnel - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves olasz állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki mun­kál­ta­tó­ját becsap­va egy másik hite­le vissza­fi­ze­té­sé­re for­dí­tot­ta a mun­kál­ta­tói köl­csönt, majd az autó­ja eladá­sa érde­ké­ben okira­to­kat hamisított. 

A vád sze­rint a férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben Bátony­te­re­nyén a mun­kál­ta­tó­já­val köl­csön­szer­ző­dést kötött, köte­le­zett­sé­get vál­lal­va a részé­re nyúj­tott 3.300.000 forint mun­kál­ta­tói köl­csön vissza­fi­ze­té­sé­re. Egy­ide­jű­leg a köl­csön fede­ze­te­ként szó­ban fel­aján­lot­ta sze­mély­gép­ko­csi­ját, az autó törzs­köny­vét az ügy­ve­ze­tő­nek átad­ta, és egy kitöl­tött, azon­ban dátum és tanúk nél­kü­li adás­vé­te­li szer­ző­dést is alá­írt és átadott az ügy­ve­ze­tő­nek. Tény­le­ge­sen azon­ban nem állt szán­dé­ké­ban a köl­csön vissza­fi­ze­té­se, és arra reá­lis esé­lye sem volt, mert a mun­kál­ta­tói köl­csön össze­gét egy másik sze­mé­lyi köl­csö­ne vissza­fi­ze­té­sé­re fordította.

A férfi ezután - annak érde­ké­ben, hogy a gép­ko­csi­ját érté­ke­sí­te­ni tudja - 2019 novem­be­ré­ben meg­je­lent a Gödöl­lői Járá­si Hiva­ta­lá­nál és ott beje­len­tet­te, hogy az autó törzs­köny­ve elve­szett. Még ebben a hónap­ban el is adta az autót egy cég­nek, a szer­ző­dés­ben is valót­la­nul fel­tün­tet­ve, hogy a gép­jár­mű törzs­köny­ve elve­szett, a vevő­nek be is mutat­ta Gödöl­lői Járá­si Hiva­tal által fel­vett jegyzőkönyvet.

2020 janu­ár­já­ban a mun­kál­ta­tói köl­csön szer­ző­dé­sét módo­sí­tot­ták, amely­nek alap­ján a mun­kál­ta­tó havon­ta meg­ha­tá­ro­zott össze­get vont le a férfi fize­té­sé­ből, aki azon­ban 2020. októ­ber végé­től nem jelent meg a mun­ka­he­lyén, a mun­kál­ta­tó­ja szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott 3.300.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely­ből mint­egy 900.000 forint a vád­lott mun­ka­bé­ré­ből tör­té­nő levo­nás útján meg­té­rült, a többi kár jelen­leg is fennáll.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű férfi ellen nagyobb kárt okozó csa­lás, vala­mint közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va, és köte­lez­ni kéri a vád­lot­tat az oko­zott, eddig meg nem térült kár meg­fi­ze­té­sé­re is.