Főoldal » Hírek » Lengyeltóti környékén terítette le a vadakat - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik enge­dély nél­kül tar­tot­tak lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket, vala­mint egyi­kük rend­sze­re­sen vadá­szott is.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott annak elle­né­re tar­tott ott­ho­ná­ban több lőfegy­vert, hogy fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lyét egy koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás­sal össze­füg­gés­ben visszavonták.

A vadász szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­ző férfi jól ismer­te Len­gyel­tó­ti kör­nyé­két, vadá­sza­to­kon kísé­rő­ként, haj­tó­ként több­ször vett részt. A vád­lott jöve­del­mét azzal egé­szí­tet­te ki, hogy az ille­gá­li­san tar­tott lőfegy­ve­rek­kel enge­dély nél­kül is járt vadász­ni, majd az elej­tett vadak húsát és tró­fe­á­ját értékesítette.

A ter­helt 2021 janu­ár­já­ban egy 9 éves gím­szar­vas bikát terí­tett le, amit más­nap kere­sett meg szom­széd­ja tár­sa­sá­gá­ban, de az állat húsa embe­ri fogyasz­tás­ra már nem volt alkal­mas, így a szar­vas tró­fe­á­ját hoz­ták csak el. A vád­lot­tak a lopott tró­fe­át nem szál­lí­tot­ták soká­ig, mivel vadá­szok haj­tot­tak autó­juk után, ezért azt a kocsi­ból kidob­ták és elmenekültek.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indítvány.

A lopott tró­fe­á­ról a képet a fonyó­di rend­őrök készítették.