Főoldal » Archív » Lenyúzta munkatársa tenyerét a targoncával a férfi

A Győri Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki mun­ka­tár­sát egy tar­gon­cá­hoz kötve, neki súlyos sérü­lést oko­zott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a har­minc­hat éves férfi tavaly tavasszal meg akar­ta vic­cel­ni kol­lé­ga­nő­jét, aki egy győri üzem­csar­nok­ban egy tar­gon­ca vil­lá­ján ülve beszél­ge­tett. A férfi a nőt egy műanyag pánt­sza­lag­gal oda­kö­töz­te a tar­gon­ca vil­lá­já­hoz, majd elin­dí­tot­ta a tar­gon­cát és annak vil­lá­ját is fel-alá moz­gat­ta.

Hala­dá­sa köz­ben a tar­gon­ca kere­ke a pánt­sza­lag végét fel­kap­ta, meg­fe­szí­tet­te, ekként a nő leesett a tar­gon­ca vil­lá­já­ról.

A sér­tett­nek a pánt­sza­lag meg­fe­szí­té­se, vala­mint a lezu­ha­nás követ­kez­té­ben zúzó­dott a kopo­nyá­ja, a bal alkar­ja és a könyök­haj­la­ta is, továb­bá a bal tenye­ré­nek nyú­zott, repesz­tett és sza­kí­tott sérü­lé­sét szen­ved­te el. Ez utób­bi sérü­lés nyolc napon túli gyógy­tar­ta­mú.

Az ügyész­ség az ügyet koráb­ban köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, amely – meg­ál­la­po­dás hiá­nyá­ban – ered­mény­te­le­nül zárult, ezért az ügyész­ség az eljá­rás foly­ta­tá­sát ren­del­te el, majd vádat emelt.

A férfi ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.