Főoldal » Hírek » Leomlott házrész miatt vonták felelősségre - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a másod­fo­kú bíró­ság íté­le­té­ben kisza­bott bün­te­tést annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki egy deb­re­ce­ni épít­ke­zés műsza­ki ellen­őre­ként ész­lel­te a kivi­te­le­zé­si mun­ká­la­tok­kal kap­cso­la­tos hiá­nyos­sá­got, azon­ban arról nem érte­sí­tet­te a megbízóját. 

Az ügy­ben másod­fo­kon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék a 2020 szep­tem­be­ré­ben hozott másod­fo­kú íté­le­té­ben fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te azt a deb­re­ce­ni fér­fit, akit az első fokon eljárt Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban fel­men­tett az elle­ne emelt vád alól.

A másod­fo­kú íté­let ellen a férfi és védő­je fel­leb­be­zett felmentésért.

A har­mad­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la immár jog­erős hatá­ro­za­ta sze­rint a férfi 2016-ban az épít­te­tő­vel kötött meg­bí­zá­si szer­ző­dés alap­ján műsza­ki ellen­őri fel­ada­to­kat látott el a deb­re­ce­ni épít­ke­zé­sen, ahol az épí­té­si terü­let­tel hatá­ros Hunya­di utcai ingat­lan part­fa­lá­nak meg­tá­masz­tá­sá­ra szol­gá­ló cölöp­sort kivi­te­li terv és a férfi érte­sí­té­se nél­kül épít­tet­te fel az épí­tés­ve­ze­tő. Miu­tán a férfi tudo­mást szer­zett a szak­sze­rűt­len kivi­te­le­zé­si mun­ká­lat­ról, a rá vonat­ko­zó fog­lal­ko­zá­si sza­bályt meg­szeg­ve, nem érte­sí­tet­te a meg­bí­zó­ját. Ez a mulasz­tá­sa is köz­re­ha­tott abban, hogy az osz­lop­sor később ledőlt és a meg­tá­masz­tás nél­kül maradt szom­szé­dos ház egy része össze­om­lott. Az épü­let­rész leom­lá­sa­kor az épü­let­ben két sze­mély tar­tóz­ko­dott, akik a ház másik szo­bá­já­ban alud­tak, ezért sérü­lést nem szen­ved­tek, azon­ban az éle­tük és testi épsé­gük köz­vet­len veszély­be került.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ját, meg­ala­po­zott­nak tar­tot­ta a másod­fo­kú bíró­ság íté­le­tét, mert a férfi szán­dé­ko­san meg­szeg­te az érte­sí­té­si köte­le­zett­sé­gét és az ezzel össze­füg­gés­ben bekö­vet­ke­zett veszély­hely­zet tekin­te­té­ben meg­ál­la­pít­ha­tó a hanyag­sá­ga. A kisza­bott pénz­bün­te­tés az íté­lő­táb­la sze­rint is arányos.