Főoldal » Hírek » Leöntötte, lefejelte, majd megrúgta a volt férjét – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a nőt, aki ittas álla­pot­ban támadt a volt férjére.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó nő 2022 júli­u­sá­ban Sió­fo­kon szó­ra­ko­zott, ami­kor meg­pil­lan­tot­ta a volt fér­jét. A hara­gos viszo­nyuk­ra tekin­tet­tel a vád­lott előbb a sér­tett arcá­ba öntöt­te az ita­lát, majd – ami­kor a volt férje emi­att szá­mon kérte – lefe­jel­te és meg­rúg­ta a fér­fit. A továb­bi bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a nőt az egyik isme­rő­se elvit­te a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A fel­je­len­tés, és az eljá­rás során beszer­zett kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján a sió­fo­ki nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt, aki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beismerte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2022. szep­tem­ber 21-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 500.000,- Ft pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A bíró­ság íté­le­te – mivel azt az ügyész­ség, a vád­lott, és a védő is tudo­má­sul vette – nyom­ban jog­erő­re emelkedett.