Főoldal » Archív » Lerántotta az utas a kalauzt a vonatról

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol egy fér­fit, aki 2017 nya­rán ittas álla­pot­ban bán­tal­ma­zott egy jegy­el­len­őrt a Győr­höz köze­li Moson­szent­mik­lós vasútállomásán.

 A huszon­hét éves oszt­rák állam­pol­gár a vád sze­rint ittas álla­pot­ban, jegy nél­kül uta­zott a vona­ton, mikor a kala­uz Moson­szent­mik­ló­son leszállította.

Leszál­lá­sát köve­tő­en azon­ban az önmű­kö­dő ajtó záró­dá­sa előtt vissza­nyúlt, és arcon ütöt­te a jegy­vizs­gá­lót, majd két kéz­zel meg­ra­gad­va le is rán­tot­ta őt a vonat­ról. Ezt köve­tő­en a pero­non is lök­dös­te, rán­gat­ta a sér­tet­tet, ami­től mind­ket­ten elestek.

A bán­tal­ma­zás­tól a sér­tett­nek a könyö­kén nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se keletkezett.

A bűn­cse­lek­mény miatt az elkö­ve­tő­vel szem­ben 5 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.