Főoldal » Archív » Lerobbant autójára hivatkozva csapta be időskorú áldozatait egy budapesti férfi - vádemelés

A negy­ven­hat éves fér­fit az ügyész­ség tíz rend­be­li csa­lás­sal vádolja. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2014 októ­be­re és 2015 decem­be­re között össze­sen tíz sér­tet­tet - főleg idős­ko­rú embe­re­ket - ejtett téve­dés­be azzal a valót­lan ürüggyel, hogy lerob­bant az autó­ja, és a javít­ta­tás­hoz, vagy elszál­lít­ta­tás­hoz azon­nal pénz­re van szüksége.

A férfi mód­sze­re az volt, hogy becsen­ge­tett a kisze­melt laká­sok­ba, majd az ajtót nyitó sér­tet­tek­nek azt állí­tot­ta, hogy a szom­széd­ban lakik édes­any­ja, vagy édes­ap­ja, más ese­tek­ben arra hivat­ko­zott, hogy ő a szom­széd ház közös kép­vi­se­lő­jé­nek fia. Elő­for­dult olyan is, hogy az utcá­ban lakó fog­or­vos fiá­nak adta ki magát. A sér­tet­tek­nek ezután elő­ad­ta, hogy meg­hi­bá­so­dott az autó­ja, amit ezért meg kell javít­tat­nia, vagy el kell szál­lít­tat­nia, és ehhez azon­nal pénz­re van szük­sé­ge, hoz­zá­tar­to­zó­ja azon­ban nincs ott­hon, ezért a sér­tet­től sze­ret­ne köl­csön kérni, amit pár órán belül vissza is fizet.

A vád­lott a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­től jel­lem­ző­en 20-50.000 forint közöt­ti össze­ge­ket vett át, a tíz sér­tet­től mind­össze­sen csak­nem 300.000 forin­tot. A leg­idő­sebb sér­tett nyolc­van­nyolc éves volt.

A vád­lott a köl­csön­kért össze­ge­ket valót­lan állí­tá­sok­kal sze­rez­te meg, és azok vissza­fi­ze­té­se már a köl­csön­adás ide­jén sem állt szán­dé­ká­ban. Célja kizá­ró­lag az volt, hogy a sér­tet­tek pén­zét csa­lás­sal megszerezze.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség emelt vádat az ille­té­kes bíró­sá­gon, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, illet­ve csa­lás vét­sé­ge miatt. A bün­te­té­si tétel felső hatá­ra a bűn­hal­ma­zat miatt hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.