Főoldal » Hírek » Leszerelte a szomszéd kéményét a 60 éves vádlott - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves német férfi ellen, aki lesze­rel­te a szom­széd kémé­nyét, ami az épü­let falán, de az ő telke felett ért ki a szabadba.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 60 éves német állam­pol­gár­sá­gú vád­lott egy Győr mel­let­ti kis­vá­ros­ban ren­del­ke­zik ingat­lan­nal, és itt is él.

2021 augusz­tu­sá­ban a szom­széd ingat­la­non fel­újí­tá­si mun­kák tör­tén­tek, melyek során kon­den­zá­ci­ós kombi kazánt sze­rel­tek fel az alag­sor­ban, mely­nek kémé­nye – a jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en - az épü­let oldal­fa­lán keresz­tül a vád­lott ingat­la­na felett ért ki a szabadba.

A vád­lott nehez­mé­nyez­te, hogy a kémény benyú­lik az ingat­la­ná­ra, ezért a kémény épü­le­ten kívü­li sza­ka­szát lesze­rel­te, majd a kiál­ló cson­kot fóli­á­val bevon­ta. Tet­té­vel a kazánt nem tette műkö­dés­kép­te­len­né, de a lefó­li­á­zás miatt fenn­állt a veszé­lye, hogy az oxi­gén­hi­á­nyos égés miatt a távo­zó égés­ter­mék jelen­tő­sen fel­dú­sul szén-monoxiddal. A szét­sze­re­lés miatt a füst­el­ve­ze­tő és friss leve­gőt beszí­vó csö­vek egy síkba kerül­tek, így a fólia nél­kül is szén-monoxid kelet­ke­zett volna a kazán hasz­ná­la­ta­kor. A vád­lott által elvég­zett sze­re­lés súlyos szén-monoxid mér­ge­zést okoz­ha­tott volna.

A ter­helt ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyész­ség, mely cse­lek­mé­nyért egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.