Főoldal » Archív » Leszúrással fenyegette és megpofozta a végrehajtót - VIDEÓVAL

A Bajai Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bajai nő ellen, aki 2019. május 7-én Baján egy vég­re­haj­tá­si eljá­rás miatt leszú­rás­sal fenye­ge­tett és meg­po­fo­zott egy végrehajtót.

A vád­irat sze­rint a nő 2019. május 7-én, dél­előtt, meg­je­lent az egyik bajai vég­re­haj­tó iro­dá­já­ban. A zak­la­tott álla­pot­ban lévő vád­lott a nagy­ko­rú fiá­val együtt érke­zett és egy vele szem­ben folyó vég­re­haj­tá­si ügy­ben akart tájé­koz­ta­tást kérni egy ingat­lan kiürítéséről.

Az iroda ügy­fél­fo­ga­dó helyi­sé­gé­ben a vád­lott és fia leült az egyik asz­tal­hoz, míg velük szem­ben a vég­re­haj­tó és egy admi­niszt­rá­tor fog­lalt helyet. A vég­re­haj­tó ezután tájé­koz­tat­ni kezd­te a vád­lot­tat a folya­mat­ban lévő vég­re­haj­tá­si eljárásról.

A fel­vi­lá­go­sí­tás köz­ben a vád­lott han­gos szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vég­re­haj­tó­val, a vita hevé­ben szi­dal­maz­ni kezd­te, majd azzal fenye­get­te meg, hogy le fogja szúr­ni. Ekkor a sér­tett férfi fel­állt a tár­gya­ló­asz­tal­tól és a vád­lott­nak ajtót mutat­va fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon. Eköz­ben a vád­lott is fel­állt az asz­tal­tól, de nem ment ki az iro­dá­ból, hanem jobb tenyér­rel a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő sér­tet­tet pofon ütötte.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett vég­re­haj­tó a bal arc­fe­lé­nek zúzó­dá­sát szen­ved­te el, amely sérü­lés nyolc napon belül gyó­gyult. A sér­tett a rend­őr­sé­get is érte­sí­tet­te, akik lefog­lal­ták az iroda biz­ton­sá­gi kame­rá­ja által a bűn­cse­lek­mény­ről készült fel­vé­telt. A sér­tett a nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lés miatt nem kérte a vád­lott megbüntetését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.