Főoldal » Archív » Leszúrta a családsegítő munkatársát Inárcson

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki ügye­i­nek ked­ve­zőt­len ala­ku­lá­sa miatt leszúr­ta a csa­lád­se­gí­tőt az inár­csi hivatalban.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­já­nak, egy inár­csi fér­fi­nak a sorsa anya­gi prob­lé­mák miatt kri­ti­kus hely­zet­be került. A fér­fi­nak és a csa­lád­já­nak 2018 júli­u­sá­ban el kel­lett volna hagy­ni­uk a házu­kat. A Daba­si Család- és Gyer­mek­jó­lé­ti Szol­gá­lat Inár­cson műkö­dő kiren­delt­sé­gén dol­go­zó csa­lád­se­gí­tő, egy inár­csi asszony meg­pró­bált szál­lást talál­ni a gya­nú­sí­tott­nak és csa­lád­já­nak, azon­ban nem járt sikerrel. 

A férfi 2018. júli­us 11-én reg­gel bement a csa­lád­se­gí­tői iro­dá­ba, és az ügy­in­té­ző nőtől, a bűn­ügy sér­tett­jé­től meg­tud­ta a szá­má­ra lesúj­tó híre­ket. A gya­nú­sí­tott ettől dühös lett, elő­vet­te a magá­val vitt kését, és nya­kon szúr­ta a sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen elhunyt. Ezután a férfi átment a közel­ben levő pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ba, ahol beje­len­tet­te a tettét.

A fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként. 

A nyo­mo­zás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény minő­sí­tett ember­ölés, mely­nek bün­te­té­si téte­le kima­gas­ló, akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés, ezért a férfi szö­ké­sé­től okkal lehet tar­ta­ni. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy a gya­nú­sí­tott sza­ba­don véde­kez­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. 

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.