Főoldal » Hírek » Leszúrta alvó szobatársát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2021. feb­ru­ár 5-én haj­nal­ban leszúr­ta a szobatársát.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett a mun­kál­ta­tó­juk által biz­to­sí­tott ingat­lan­ban, közös szo­bá­ban lak­tak. A vád­lott és a sér­tett között gya­ko­ri­ak vol­tak az együtt­élés­ből eredő viták, mert a vád­lott hasz­nál­ta a sér­tett hasz­ná­la­ti tár­gya­it, kuta­tott az ira­tai között. 2021. feb­ru­ár 4-én a vád­lott alap­ta­la­nul meg­vá­dol­ta a sér­tet­tet azzal, hogy a sér­tett éjsza­ka sze­xu­á­li­san zak­lat­ta őt. Ezen a napon miu­tán lefe­küd­tek alud­ni, a vád­lott haj­nal­ban fel­éb­redt, eszé­be jutott alap­ta­lan gon­do­la­ta, dühös lett a sér­tett­re, majd kiment a kony­há­ba és magá­hoz vett egy 8,5 cm pen­gé­jű kést. A vád­lott ezzel a kés­sel, több­ször mell­ka­son, majd hátba szúr­ta a sér­tet­tet. A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben elha­lá­lo­zott. A férfi ezt köve­tő­en Német­or­szág­ba mene­kült, majd 2021. feb­ru­ár 7-én fel­ad­ta magát a Tata­bá­nyai Rendőrkapitányságon.

Az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn.