Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Leszúrta lakótársát – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert egy vita során hasba szúr­ta lakó­tár­sát, aki annak követ­kez­té­ben elhunyt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett közö­sen lak­tak szí­ves­ség­ből Vecsé­sen egy ház­ban. Rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak együtt alko­holt is.

2020. szep­tem­ber 12-én a sér­tett és az elkö­ve­tő a ház körü­li mun­ká­kat végez­ték, amely alatt boroz­tak is. A dél­utá­ni órák­ban, a ház kony­há­já­ban azon­ban vitá­ba keve­red­tek, amely­nek során az elkö­ve­tő egy 14 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel hasba szúr­ta a sértettet.

A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben kiala­kult heveny vér­zés miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az elkö­ve­tőt ember­ölés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés illet­ve elrej­tő­zés elke­rü­lé­se érdekében.

A nyo­mo­zó ható­ság­nak az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: