Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatás a bűnügyi felügyelet szabályainak megszegése miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy bátony­te­re­nyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert az súlyo­san meg­szeg­te a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it. 

A 38 éves, több­szö­rös vissza­eső gya­nú­sí­tott férfi ellen a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zá­si bíró 2019. feb­ru­ár 6-án ren­del­te el a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, meg­ha­tá­roz­va, hogy lak­he­lyét nem hagy­hat­ja el ható­sá­gi enge­dély nélkül.

A férfi a til­tás elle­né­re 2019. feb­ru­ár 12-én a kije­lölt ingat­lant kábí­tó­szer vásár­lá­sa érde­ké­ben elhagy­ta és Mát­ra­ve­re­bély­be ment.

A moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz rög­zí­tet­te a kije­lölt zóna elha­gyá­sát, a rend­őr­ség­nek riasz­tást adott, így a ható­ság rövi­de­sen iga­zol­tat­ta és elfog­ta a fér­fit, aki elő­ször az eltá­vo­zás tényét is tagad­ni próbálta.

A nyo­mo­zá­si bíró a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – szük­sé­ges­nek tar­tot­ta a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét, mivel a gya­nú­sí­tott a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se érde­ké­ben szeg­te meg.