Főoldal » Hírek » Letartóztatás indítványozása kényszermunka miatt - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki a gond­ok­ság alatt álló sér­tet­tet dol­goz­tat­ta, majd ami­kor a mun­ká­já­val nem volt elé­ge­dett, összeverte. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gond­nok­ság alatt álló sér­tett nem ren­del­ke­zett lak­ha­tás­sal, ezért a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét a férfi kihasz­nál­ta, és 2020 máju­sá­ban magá­hoz köl­töz­tet­te Nyír­egy­há­zá­hoz köze­li ingat­la­ná­ba. A sér­tett­nek az istál­ló­ban ala­kí­tot­tak ki szál­lást, a fel­ada­ta pedig az udvar taka­rí­tá­sa és az álla­tok ellá­tá­sa volt. Ha a férfi úgy ítél­te meg, hogy nem jól dol­go­zott, akkor rend­sze­re­sen meg­ver­te a sér­tet­tet. Ráadá­sul elvet­te a sér­tett pén­zét is, csu­pán enni­va­ló­val és ciga­ret­tá­val látta el.

2020. novem­ber 22. nap­ján ismét bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, mert nem volt elé­ge­dett a mun­ka­vég­zé­sé­vel. Több­ször a fején és test­szer­te meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, ami­től a sér­tett­nek eltör­tek a bor­dái, sérült a kopo­nyá­ja. Sérü­lé­sei köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő. A verés után az elkö­ve­tő a sér­tet­tet koráb­bi lakó­he­lyé­re vitte, és ott az utcán magá­ra hagyta.

Az őri­zet­ben lévő fér­fit a rend­őr­ség élet­ve­szélyt okoz­va elkö­ve­tett kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, mely bűn­cse­lek­mény miatt a tör­vény sze­rint öt évtől húsz évig, vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

A megyei főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint indo­kolt a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa, mert olyan súlyos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, hogy tar­ta­ni lehet a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Az is indo­kol­ja a letar­tóz­ta­tá­sát, hogy meg­pró­bált a kór­ház­ban kap­cso­lat­ba lépni a sér­tet­tel, így fenn­áll a veszé­lye, hogy befo­lyá­sol­ná őt. 

A letar­tóz­ta­tás kér­dé­sé­ben a nyo­mo­zá­si bíró hol­nap dönt.