Főoldal » Archív » Letartóztatásának megszüntetését két rablással ünnepelte - letartóztatási indítvány

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te egy mind­össze tizen­ki­lenc éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy nap alatt két rab­lást is elkövetett. 

A gyanú sze­rint 2020. janu­ár 6-án, késő dél­után, egy tizen­ki­lenc éves, bün­te­tett elő­éle­tű férfi – aki aznap sza­ba­dult letar­tóz­ta­tá­sá­ból – Kere­pe­sen kitép­te egy férfi kezé­ből a tás­ká­ját és azzal elfu­tott. A sér­tett utá­na­ki­a­bált, mire az elkö­ve­tő vissza­sza­ladt hozzá és több ízben ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett az üté­sek­től a föld­re esett. Ezután az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta kiven­ni a kabát­zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját és a mobil­te­le­fon­ját, ami csak azért nem sike­rült, mert a sér­tett ellen­állt. A dula­ko­dás­ra fel­fi­gyelt egy autós és a közel­ben meg­állt. Ennek hatá­sá­ra az elkö­ve­tő a hely­színt elhagyta.

Ezután pár perc­cel a gya­nú­sí­tott az előző hely­szín­től nem messze meg­szó­lí­tott egy ötven­hét éves nőt, akit, a gyanú sze­rint, a föld­re rán­tott és test szer­te meg­ütött, illet­ve meg­rú­gott. A verés köz­ben közöl­te a nővel, ha nem adja oda a tás­ká­ját, össze­szur­kál­ja. Ezután a sér­tett tás­ká­ját – benne érté­ke­i­vel és ira­ta­i­val – meg­sze­rez­te és a hely­szín­ről elmenekült.

A Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit két rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy jelen­lé­te az eljá­rás során más esz­köz­zel nem biz­to­sít­ha­tó, illet­ve fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.