Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta a főügyészség a kalapáccsal ölő férfinak

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 64 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. feb­ru­ár 24-én este, vesze­ke­dést köve­tő­en ittas álla­pot­ban egy kala­páccsal agyon­ver­te nőis­me­rő­se élet­tár­sát. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2019. feb­ru­ár 24-én 18 óra körül az 50 éves sér­tett erő­sen ittas álla­pot­ban meg­je­lent isme­rő­se, a szin­tén ittas 64 éves gya­nú­sí­tott kecs­ke­mé­ti laká­sán, ahol a sér­tett élet­tár­sa is tar­tóz­ko­dott. A lakás­ban fél­té­keny­ség­ből adódó, tett­le­ges­sé­gig faju­ló vita ala­kult ki a sér­tett és a nő között, mely­nek hatá­sá­ra a gya­nú­sí­tott a szoba sar­ká­ból magá­hoz vett egy kala­pá­csot, és azzal több ízben az ágy szé­lén ülő sér­tett fejé­re súj­tott, majd a föld­re hanyat­ló sér­tett­re továb­bi üté­se­ket mért. A sér­tett a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. 

A nyo­mo­zók a 64 éves fér­fit még aznap éjjel őri­zet­be vet­ték, és ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. Ezt a bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti. 

 A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ég a mai napon indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a férfi sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott a kez­de­ti stá­di­um­ban lévő nyo­mo­zás során tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, ami szin­tén a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

 A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja hol­nap fog dönteni.