Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta a főügyészség a prostituáltakat futtató szegedi gyanúsítottaknak

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nak és két nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik hosszú éve­ken keresz­tül fut­tat­tak lányo­kat Nyugat-Európában, és mos­ták tisz­tá­ra Magyar­or­szá­gon az abból szár­ma­zó pénzt.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke 2009-től kez­dő­dő­en rábír­ta a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­tet, hogy Hol­lan­di­á­ban, Dáni­á­ban, ille­tő­leg Izlan­don foly­tas­son üzlet­sze­rű kéjel­gést. A gya­nú­sí­tott oda a sér­tet­tet rend­sze­re­sen kiszál­lí­tot­ta, lak­ha­tá­sát meg­szer­vez­te, meg­ha­tá­roz­ta, hogy napon­ta mennyi bevé­telt kell sze­rez­nie. Az így befolyt jöve­del­met a sér­tett a gya­nú­sí­tott­nak átad­ta, aki azt rész­ben saját maga, rész­ben pedig csa­lád­tag­jai meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta, ille­tő­leg ingat­la­no­kat vásá­rolt belő­le, vagy azo­kat fel­újít­tat­ta. A gya­nú­sí­tott a gyanú sze­rint 2017. év végé­ig mind­egy 90 mil­lió forin­tot szer­zett meg a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­be hozott sér­tet­től a fenti módszerrel.

Ugyan­ez­zel a mód­szer­rel fut­ta­tott 2014. évtől kez­dő­dő­en egy másik gya­nú­sí­tott egy másik sér­tet­tet Hol­lan­di­á­ban, Dáni­á­ban és Izlan­don, azon­ban a fér­fi­nak 2016. év végén egy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés letöl­té­se végett bör­tön­be kel­lett vonul­nia. Erre figye­lem­mel az álta­la fut­ta­tott pros­ti­tu­ál­tat átad­ta kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból a vele sze­mé­lyes és egyéb kap­cso­lat­ban is levő gya­nú­sí­tott tár­sá­nak azért, hogy a sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get tovább foly­tas­sa. A két férfi között lét­re­jött meg­ál­la­po­dás sze­rint a bör­tön­bün­te­té­sét töltő gya­nú­sí­tott bent­ről tovább­ra is fel­ügyel­te, ille­tő­leg tár­sán keresz­tül köz­ve­tet­ten is ellen­őriz­te a sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét, és abból a meg­ál­la­po­dás sze­rint része­sült is.

A két férfi vonat­ko­zá­sá­ban az üzlet­sze­rű­en, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt, míg a velük hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban lévő másik két gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye, vala­mint egyes ter­hel­tek vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­se­ken fog dön­tést hozni.