Főoldal » Hírek » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a Baja és Kecskemét közelében elfogott embercsempészeknek - FRISSÍTVE - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai és a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt két ügy­ben indít­vá­nyoz­ta három buda­pes­ti férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 2021. janu­ár 5-én és 6-án rész­ben taxi­val és teher­au­tó­val akar­tak 11, illet­ve 40 beván­dor­lót a szerb-magyar határ köze­lé­ből Nyugat-Európába csem­pész­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bajai ügy­ben egy fővá­ro­si test­vér­pár 2021. janu­ár 5-én, reg­gel, egy taxi­val és egy másik autó­val 11 szír ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart a határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de Csát­al­ja kül­te­rü­le­tén ki kel­lett szál­lí­ta­ni­uk a kül­föl­di­e­ket. Egy pol­gár­őr érte­sí­tet­te a határ­ren­dé­sze­ket az autók­ból kiszál­ló ille­gá­lis beván­dor­lók­ról, majd a rend­őrök Bát­mo­nos­to­ron és Baján elfog­ták mind­két gya­nú­sí­tot­tat.

A kecs­ke­mé­ti ügy­ben a rend­őr­jár­őrök 2021. janu­ár 6-án haj­nal­ban az 5-ös számú főúton, Kecs­ke­mét köze­lé­ben meg­ál­lí­tot­tak egy teher­au­tót, ame­lyet egy fővá­ro­si férfi veze­tett. Az egyen­ru­há­sok a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben 40 szír beván­dor­lót talál­tak, akik szin­tén ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. A férfi itta­san vezet­te a teher­au­tót és fizet­sé­gért Nyugat-Európába akar­ta csem­pész­ni a mig­rán­so­kat.

A bajai és a kecs­ke­mé­ti rend­őrök őri­zet­be vet­ték a fővá­ro­si ember­csem­pé­sze­ket. A bajai ügy gya­nú­sí­tott­ja­it több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, míg a Kecs­ke­mét köze­lé­ben elfo­gott ember­csem­pészt vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őr­ség kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bajai és a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, a kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke okán tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Ezen kívül a bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­ge, szer­ve­zett­sé­ge és nem­zet­kö­zi voná­sai miatt tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén az eljá­rás más részt­ve­vő­i­nek a befo­lyá­so­lá­sá­val, figyel­mez­te­té­sé­vel, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék. A kecs­ke­mé­ti ügy gya­nú­sí­tott­ja ese­té­ben pedig a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indo­kol­ja.

A test­vér­pár gya­nú­sí­tot­tak ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2021. janu­ár 7-én a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­re figye­lem­mel elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne az ügyész a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, míg a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik sza­bad­láb­ra helye­zé­sért fel­leb­bez­tek.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dön­te­ni.

FRISSÍTÉS: A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, ugyan­is elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­bez­tek.