Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a földeáki gyújtogatónak

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a bíró­ság felé, hogy ren­del­je el annak a föl­de­á­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki vasár­nap dél­után mint­egy 2400 bálát gyúj­tott meg.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. szep­tem­ber 23. nap­ján, dél­után 5 óra­kor, ittas álla­pot­ban meg­je­lent Föl­de­ák kül­te­rü­le­tén, a Föl­de­á­kot Igás­sal össze­kö­tő mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en meg­gyúj­tot­ta az ott elhe­lye­zett, 2400 darab nagy kör­bá­la búza­szal­mát, mellyel mint­egy 15 mil­lió forint kárt okozott.

A jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi időtartamra.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni a hol­na­pi nap folyamán.