Főoldal » Archív » Letartóztatásba került a sarkadi éjszakai sorozatbetörő – VIDEÓVAL ÉS FOTÓVAL

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 27 éves sar­ka­di fér­fi­nak, aki más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett egy éjsza­ka lefor­gá­sa alatt Jak­ab­szál­lá­son öt csa­lá­di ház­ból lopott el külön­bö­ző érték­tár­gya­kat, továb­bi egy ingat­lan­ban pedig kísér­le­tet tett erre.

A férfi a betö­ré­se­ket 2019. május 3-án kezd­te Békés­csa­bán, ekkor bemá­szott egy csa­lá­di ház udva­rá­ba, és az ott par­ko­ló gép­ko­csi­ból 60.000 forint kész­pénzt, míg a műhely­ből egy 120.000 forint érté­kű fűka­szát vitt el. Ezt köve­tő­en Jak­ab­szál­lá­son 2019. júni­us 8-ára vir­ra­dó éjsza­ka két csa­lá­di ház udva­rá­ra, míg 2019. júni­us 14-én éjjel hat ingat­lan­ba mászott be a kerí­té­sen keresz­tül, és az udva­ron par­ko­ló autók­ból, vala­mint a nyi­tott laká­sok­ból kész­pénzt, ékszert, lánc­fű­részt és egy lég­pus­kát is ello­pott. A ter­helt a cse­lek­mé­nye­i­vel közel 500.000 forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek.

Az eddig hat alka­lom­mal vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tett fér­fit az ello­pott érték­tár­gyak tulaj­do­no­sa­i­nak száma sze­rin­ti 10 rend­be­li lopás miatt vonta fele­lős­ség­re a nyo­mo­zó ható­ság.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a férfi jöve­de­lem­mel, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zik, nyo­mo­za­ti és bírói szak­ban is van elle­ne bün­te­tő­el­já­rás folya­mat­ban, továb­bá más ügy­ben 2 év fegy­ház­bün­te­tés letöl­té­se is vár rá, így fenn­áll a lehe­tő­sé­ge, hogy sza­bad­lá­bon a ható­sá­gok elől meg­szö­kik, elrej­tő­zik. Tar­ta­ni lehet attól is, hogy a sza­bad­lá­bon a bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bün­te­tő­el­já­rás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. A bün­te­tett elő­éle­te és a cse­lek­mény soro­zat­jel­le­ge miatt pedig meg­ál­la­pít­ha­tó a fér­fi­nál a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja osz­tot­ta az ügyész­ség indít­vá­nyát, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát ma reg­gel egy hónap­ra elren­del­te.

Az ügy­ben az elfo­gás során készült rend­őr­sé­gi videó és fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lopasokbol-probalt-meg-penzhez-jutni-elfogtak-a