Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a sárosdi emberkereskedő - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett, több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki huza­mos időn keresz­tül több embert tar­tott fogva és kény­sze­rí­tett munkára.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 44 éves férfi 2018 augusz­tu­sá­ban Szek­szár­don egy nőnek, 2020 szep­tem­be­ré­ben Duna­új­vá­ros­ban két fér­fi­nek, illet­ve 2020. októ­ber végén Veszp­rém­ben egy újabb fér­fi­nek ígért lak­ha­tást és napi ellá­tást sáros­di ingat­la­nán, továb­bá anya­gi ellen­té­te­le­zést az elvég­zett munka fejében.

A férfi a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sze­mé­lye­ket egy bedesz­ká­zott abla­kú, fűtet­len, áram és mel­lék­he­lyi­ség nél­kü­li, kívül­ről lakat­tal zár­ha­tó lakó­ko­csi­ban, illet­ve az ingat­lan ablak nél­kü­li mel­lék­épü­le­té­ben szál­lá­sol­ta el.

A sér­tet­tek­nek ház körü­li mun­ká­kat és állat­fel­ügye­le­tet kel­lett végez­ni­ük, mun­ká­ju­kért pénzt nem kap­tak, a férfi élel­me­zé­sü­ket sem biz­to­sí­tot­ta folya­ma­to­san, továb­bá az egyik sér­tett­nek a bank­szám­lá­já­ra érke­ző nyug­dí­ját is felvette.

Ami­kor a sér­tet­tek kifo­gá­sol­ták ellá­tá­su­kat, a férfi bán­tal­maz­ta is őket.

A nőnek 2019. szep­tem­ber 24-én külső segít­ség­gel sike­rült elme­ne­kül­nie, míg két férfi gya­log szö­kött el a fog­va­tar­tó­já­tól, a negye­dik sér­tet­tet pedig 2021. júni­us 30-án szer­ve­zett akció kere­té­ben mene­kí­tet­ték ki a rendőrök.

A férfi elő­éle­te, továb­bá a cse­lek­mé­nyek elhú­zó­dó volta alap­ján fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.

A bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge miatt a ter­helt szö­ké­sé­nek, illet­ve elrej­tő­zé­sé­nek a veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó, és a cse­lek­mény jel­le­gé­nél fogva fenn­áll a lehe­tő­sé­ge annak is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást megnehezítené.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány sze­rint elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra. A bíró­ság dön­té­se ellen a ter­helt és védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-munkacelu-kizsakmanyolot-vettek-orizetbe-a