Főoldal » Archív » Letartóztatásba került a szexuális erőszakot elkövető férfi

A Heves Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a bíró­ság azt az 59 éves fér­fit, akit a rend­szer­vál­tás előt­ti évti­ze­dek­ben elkö­ve­tett gyil­kos­ság miatt 1980-ban élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéltek. 

A két rend­be­li, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt most folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott egy­ko­ri elítélt 2000-ben fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dult a bün­te­té­sé­ből. Ezt köve­tő­en, 2007-ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, melyek miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben a bíróság.

A gya­nú­sí­tott 2017 őszé­ig Tar­na­szent­mik­ló­son lakott akko­ri élet­tár­sá­val, aki­vel közö­sen nevel­ték két kis­ko­rú gyer­me­kü­ket, egy fiút és egy lányt. Az apa a gyanú sze­rint az ő sérel­mük­re követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, heti rend­sze­res­ség­gel, a falu egy lakat­lan, romos házában.

A férfi az élet­tár­si kap­cso­lat fel­bom­lá­sa után Győr-Moson-Sopron megyé­be köl­tö­zött, ott került sor az elfo­gá­sá­ra és a bűn­ügyi őri­zet­be véte­lé­re. Gyer­me­kei 2018. ápri­li­sá­tól neve­lő­szü­lők­nél élnek.

Az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vizs­gá­la­ti szak­ban folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban azért tett indít­ványt a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó leg­sú­lyo­sabb bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re, mert a férfi ese­té­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén nem csak meg­szök­ne, vagy elrej­tőz­ne, hanem a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt­ve­vő más sze­mé­lyek - így külö­nö­sen a sér­tet­tek és a vele hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban álló tanúk - meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, illet­ve újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.