Főoldal » Archív » Letartóztatásba került a szombaton őrizetbe vett embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el annak a német­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző hon­ta­lan fér­fi­nak, aki szom­bat­ra vir­ra­dó­ra négy sze­mély ille­gá­lis határ­át­lé­pé­sé­ben nyúj­tott segítséget.

A gyanú sze­rint a magát szír állam­pol­gár­nak valló négy sze­mélyt gumi­csó­nak­kal jut­tat­ták át isme­ret­le­nül maradt ember­csem­pé­szek 2020. janu­ár 4. nap­já­ra vir­ra­dó­ra a szerb-magyar állam­ha­tá­ron. Ezután a gya­nú­sí­tott fel­ada­ta volt az, hogy gép­ko­csi­já­ba vegye fel a sze­mély­azo­nos­sá­gát, ille­tő­leg a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudó négy sze­mélyt, majd őket Német­or­szág­ba szál­lít­sa. Rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en, 2020. janu­ár 4. nap­ján 5 óra 25 perc­kor, Sze­ge­den a rend­őrök iga­zol­ta­tás alá von­ták a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csit, majd őt elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

A járá­si ügyész­ség a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A bíró­ság vég­zé­se vég­le­ges, azt min­den érin­tett tudo­má­sul vette.