Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került egy adócsalással és zsarolással gyanúsított szolnoki ügyvéd - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta két gya­nú­sí­tott – egy szol­no­ki ügy­véd és egy másik férfi - letar­tóz­ta­tá­sát, mert a gyanú sze­rint az ügy­véd Német­or­szág­ból beho­zott luxus­au­tók eladá­sa kap­csán csal­ta el az áfát, zsa­ro­lás­sal szer­zett meg egy céget, a bűn­tár­sa pedig fűrész­áru beho­za­ta­lá­val kap­cso­lat­ban köve­tett el adócsalást.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy­véd – aki egy másik bűn­ügy­ben bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll – 2013-2018 között össze­sen 36, nagy érté­kű luxus­au­tót vásá­rolt és hozott be az ország­ba első­sor­ban Német­or­szág­ból, hogy elad­ja azo­kat. Az ügy­véd – hogy ne kell­jen az áfát meg­fi­zet­ni - a tár­sai által működ­te­tett szám­la­gyár­hoz tar­to­zó cége­ken „fut­tat­ta” át a kocsi­kat, de a cégek az érté­ke­sí­tés után nem adóz­tak. A keres­ke­del­met az ügy­véd irá­nyí­tot­ta, az autó­kat ő válasz­tot­ta ki és sze­mé­lye­sen finan­szí­roz­ta. Ezzel a költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 177 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügy­véd gya­nú­sí­tott ezen kívül zsa­ro­lás­sal szer­zett meg egy céget és a tulaj­do­ná­ban lévő üzlet­he­lyi­sé­get. A zsa­ro­lás elér­te a cél­ját: a sér­tett bele­ment az ügy­let­be, ami neki több mint 21 mil­lió forint kárt oko­zott. Az ügy­véd bűn­tár­sa pedig Szlo­vá­ki­á­ból és Ukraj­ná­ból szer­zett be fenyő fűrész­árut, majd egy szám­la­gyár fel­hasz­ná­lá­sá­val áfa­csa­lás­sal érté­ke­sí­tet­te az ország min­den régi­ó­já­ba, külön­bö­ző tüzé­pek­nek, fate­le­pek­nek. Az ügy­véd is részt vett ebben, az ötle­te­i­ért a bevé­tel­ből is részesedett.

Az ügy­véd­re és bűn­tár­sá­ra 2021. feb­ru­ár 10-én csap­tak le a NAV nyo­mo­zói, az akci­ó­ban a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ügyé­szei is részt vet­tek. A nyo­mo­zók közel 80 hely­szí­nen tar­tot­tak kuta­tást és az ügy­véd gya­nú­sí­tot­tat bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt, míg bűn­tár­sát 57 rend­be­li bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és 22 rend­be­li költ­ség­ve­té­si csa­lás vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A pénz­ügyi nyo­mo­zók mind­két fér­fit őri­zet­be vették.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Ezen kívül attól is tar­ta­ni kell, hogy a gya­nú­sí­tot­tak bizo­nyí­té­kok, elekt­ro­ni­kus ada­tok, vagyon­el­kob­zás alá eső dol­gok elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Végül a bűn­cse­lek­mé­nyek több éven át tartó, szer­ve­zett elkö­ve­té­se miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2021. feb­ru­ár 12-én dön­tött a főügyész­ség indít­vá­nya­i­ról és mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indo­ka­i­val egyet­ért­ve elren­del­te. A vég­zé­sek nem vég­le­ge­sek, elle­nük a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés végett fellebbeztek.