Főoldal » Archív » Letartóztatásba kerültek a miskolci fiatalkorú rablók

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a három fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2018. júli­us 14-én, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban erő­szak­kal vet­ték el egy fia­tal lány értékeit.

A gya­nú­sí­tot­tak – két lány és egy fiú – késő este, Mis­kolc főut­cá­ján kezd­ték követ­ni a sér­tet­tet és a tár­sa­sá­gá­ban lévő másik két fia­talt. Miu­tán leszó­lí­tot­ták őket, egyi­kük cipő­jét köve­tel­ték, mire a meg­ré­mült lányok közül ket­ten elsza­lad­tak a hely­szín­ről. A sér­tett azon­ban már nem tudott elme­ne­kül­ni, mert az elkö­ve­tők közül a két lány lefog­ta, és a köze­li ház falá­hoz szo­rí­tot­ta, majd az egyi­kük tenyér­rel, nagy erő­vel a halán­té­kán meg­ütöt­te és meg­fe­nye­get­te, hogy adja oda a tás­ká­ját és a tele­fon­ját, mert ha nem teszi meg, akkor meg­öli. Ezt köve­tő­en lerán­tot­ta a sér­tett vál­lá­ról a tás­ká­ját, majd a fia­tal lány kezé­ből kicsa­var­ta mobil­te­le­fon­ját. A cse­lek­ményt a fia­tal­ko­rú fiú nevet­ve nézte végig, tár­sa­it ezzel is támo­gat­va a bűn­cse­lek­mény elkövetésében.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­nek köze­lé­ben rövid időn belül elfog­ta a rend­őr­ség, és a sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­ket lefog­lal­ták tőlük.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fia­tal­ko­rú­a­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, ame­lyért bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén a bíró­ság akár öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítél­he­ti őket.

A letar­tóz­ta­tást a bíró­ság dön­té­se értel­mé­ben javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.