Főoldal » Archív » Letartóztatásban a balesetet szenvedő drogfutár - Fotókkal

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­tat­ta azt a fér­fit, aki 2020. május 23-án szen­ve­dett köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet, melyet köve­tő­en 2,5 kg koka­int talál­tak nála.

A férfi 2020. május 23. nap­ján motor­ke­rék­pár­já­val a Komló-Pécs útsza­ka­szon, Pécs hatá­rá­ban köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szenvedett.

A bal­ese­tet köve­tő­en Pécsett kór­ház­ba szál­lí­tot­ták orvo­si ellá­tás cél­já­ból. Ennek során az ápo­lók érték­tár­gya­it lel­tár­ba vet­ték, ami­kor a férfi háti­zsák­já­ban 2 db zacs­kó­ban tégla for­má­jú anya­got talál­tak, ami­ről azt gon­dol­ták, hogy kábí­tó­szer lehet, ezért érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Meg­ál­la­pí­tás­ra került, hogy a fér­fi­nél több, mint 2,5 kg koka­in volt.

A nyo­mo­zó ható­ság jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit, akit a kór­ház­ban őri­zet­be vettek.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, mert állás­pont­ja sze­rint sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén fenn­áll a szö­kés veszé­lye, illet­ve hogy újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el, vala­mint a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, veszélyeztetné.

A rend­őr­ség és a kataszt­ró­fa­vé­de­lem képei itt láthatók: