Főoldal » Archív » Letartóztatásban a bűnszervezet tagjai - Videóval

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a mai napon letar­tóz­tat­ta a Pécsi Járás­bí­ró­ság azt hét sze­mélyt, akik ellen bűn­szer­ve­zet­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett miatt foly­tat nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda (KR NNI) Nem­zet­kö­zi Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tály Pécsi Osz­tá­lya.

A nyo­mo­zás­ban ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint egy szi­get­vá­ri férfi 2018. nya­rán hozta létre azt a mos­ta­ná­ig folya­ma­to­san működő, tíz tagú bűn­szer­ve­ze­tet, mely­nek kere­té­ben kül­föld­ről keres­ke­del­mi mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anya­got ren­delt, az ellen­ér­té­ket pedig krip­to­va­lu­tá­val egyen­lít­tet­te ki. A meg­vá­sá­rolt és Magyar­or­szágra bejut­ta­tott új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat a bűn­szer­ve­zet tag­jai por­ci­óz­ták ki, cso­ma­gol­ták be, majd ország­szer­te, külön­bö­ző pos­tá­kon felad­ták azo­kat, így jut­tat­ták el a fogyasz­tók­hoz. A Magyar Posta Zrt.-től eddig beszer­zett ada­tok sze­rint a bűn­szer­ve­zet leg­alább 13.000 db. pos­tai cso­magot adott fel és a szám­lá­ik­ra az eladás­ból leg­alább 200 mil­lió forint érke­zett.

A bűn­szer­ve­zet hét tagját a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette, a Bara­nyai Megyei Főügyész­ség pedig indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­suk­ra. Mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén meg­szök­né­nek, nehe­zí­te­nék a bizo­nyí­tást, illet­ve foly­tat­nák a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért a Pécsi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – egyet­ért­ve az ügyész­ség állás­pont­já­val – elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását. 

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét és továb­bi két tag­ját euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Hor­vát­or­szág­ban fog­ták el, ők jelen­leg kiada­tá­si őri­zet­ben vannak. 

A rend­őri műve­let­ről készült videó és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tiztagu-bunszervezetet-szamoltak-fel-a-nyomozok