Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a bűntársát embercsempészésre felbújtó férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rávet­te a koráb­ban már letar­tóz­ta­tott bűn­tár­sát, hogy a szerb-magyar határt jog­el­le­ne­sen átlé­pő sze­mé­lye­ket szál­lít­son a magyar-osztrák határ­hoz és nekik segít­sé­get nyújt­son ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba jutni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi fuva­ron­ként 70.000 forint ígé­re­té­vel vette rá a bűn­tár­sát az ember­csem­pé­szés­re, aki­nek meg­ad­ta a koor­di­ná­tá­kat is, ahol fel kel­lett venni a migránsokat.

Ezzel a mód­szer­rel a gya­nú­sí­tott rábí­rá­sá­ra az utol­só szál­lí­tás­kor, 2021. janu­ár 29-én Szom­bat­he­lyen tet­ten ért majd letar­tóz­ta­tott bűn­társ 2021. janu­ár­já­ban négy alka­lom­mal össze­sen 13, a szerb-magyar határt is ille­gá­li­san átlé­pő mig­ránst szál­lí­tott, hogy őket ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttassa.

A fel­búj­tó­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott fér­fit a Vas megyei rend­őrök ked­den vet­ték őrizetbe.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai nap elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.