Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban a felsőzsolcai rablók

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 21 éves fér­fi­nak és fia­tal­ko­rú tár­sá­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2018. decem­ber 3-án este egyi­kük roko­nát rabol­ták ki Felsőzsolcán.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak a fenti idő­pont­ban eleve azzal a szán­dék­kal men­tek a sér­tett - a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő nagy­báty­ja - laká­sá­ra, hogy onnan alko­ho­los ita­lo­kat és kész­pénzt tulaj­do­nít­sa­nak el.

A lakó­ház­hoz érve a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke belök­te az ajtót, majd a sér­tet­tet kér­dő­re von­ták, hogy hol tart­ja a sört, azon­ban a sér­tett ekkor még elza­var­ta a két elkö­ve­tőt, akik a lakás­ból távoztak.

A gya­nú­sí­tot­tak azon­ban ter­vü­ket nem adták fel, rövid idő eltel­té­vel ismét vissza­tér­tek a lakás­ba, ahol egyi­kük egy alka­lom­mal, ököl­lel fejen ütöt­te a sér­tet­tet, minek hatá­sá­ra a meg­tá­ma­dott férfi a föld­re zuhant. Ekkor a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott leha­jolt a föl­dön fekvő nagy­báty­já­hoz és a kabát­ja zse­bé­be nyúl­va, elvet­te 30.000 Ft kész­pén­zét, majd a gya­nú­sí­tot­tak távoz­tak a sér­tett lakásából.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fején zúzó­dás­sal járó, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság az elkö­ve­tő­ket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dést elrendelte.