Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a férfi, aki bozótvágóval fenyegette a rendőröket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indítványával. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint egy Zala megyei nő 2022. decem­ber 8-án este beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, misze­rint a fia bántalmazta.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök intéz­ke­dé­sét a 28 éves férfi fenye­ge­tés­sel aka­dá­lyoz­ta, egy 53 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú mache­té­vel indult a hiva­ta­los sze­mé­lyek irá­nyá­ba és távo­zás­ra hívta fel őket.

A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy tegye le a bozót­vá­gót, amely­nek ő nem tett ele­get, ezért a jár­őrök erő­sí­tést kér­tek az intéz­ke­dés biz­ton­sá­gos lefolytatásához.

A meg­erő­sí­tő erő kiér­ke­zé­se után a rend­őrök újra fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy vesse alá magát az intéz­ke­dés­nek, amely­re az elkö­ve­tő tovább­ra sem volt haj­lan­dó, és a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ismét elin­dult a bozót­vá­gó kés­sel a hiva­ta­los sze­mé­lyek felé.

Mivel a férfi tovább­ra sem volt együtt­mű­kö­dő, végül ellen­sze­gü­lé­sé­nek meg­tö­ré­se érde­ké­ben könny­gázt alkal­maz­tak vele szem­ben, majd meg­bi­lin­csel­ték és elő­ál­lí­tot­ták a helyi rendőrkapitányságra.

A fér­fit őri­zet­be vet­ték, majd a nyo­mo­zó ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2022. decem­ber 9-én gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

Az elkö­ve­tő bün­tet­len elő­éle­tű, azon­ban nem isme­ret­len a ható­sá­gok előtt, több­ször kel­lett vele szem­ben intéz­ked­ni és a jelen ügy tár­gyát képe­ző cse­lek­ményt is fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el.

Mind­ezek alap­ján a nyo­mo­zó ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint indo­kolt az elkö­ve­tő­vel szem­ben sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dést alkalmazni.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye – egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.