Főoldal » Archív » Letartóztatásban a férfi, aki el akarta ütni a rendőröket a belvárosban - videóval

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban, érvé­nyes jár­mű­ve­ze­tői enge­dély nél­kül 2020. május 23-án este Suzu­ki típu­sú sze­mély­gép­ko­csi­já­val Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett, ami­kor egy keresz­te­ző­dés­nél mel­let­te meg­ál­ló szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban utazó rend­őrök felé agresszív kom­mu­ni­ká­ci­ó­ba kezdett.

A rend­őrök meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel a sofőrt, aki ennek ele­get tett, majd az autó­ból kiszáll­va üvölt­ve, trá­gár sza­vak­kal fenye­get­ni kezd­te a rend­őrö­ket. Ezután hir­te­len vissza­ült és hát­ra­me­net­ben cél­zot­tan elin­dult az egyik rend­őr irá­nyá­ba, és a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­nak ütkö­zést köve­tő­en meg­kí­sé­rel­te őt elso­dor­ni. A rend­őr a szol­gá­la­ti jármű mögé ugrott.

Ezt köve­tő­en a zavart férfi nagy sebes­ség­gel elő­re­fe­lé indult, amely során a gép­ko­csi­ja elé álló másik rend­őrt is meg­pró­bál­ta elüt­ni, aki ezt úgy tudta elke­rül­ni, hogy futni kez­dett a köz­le­ke­dé­si lám­pá­nál ellen­ke­ző irány­ból vára­ko­zó autók közé.

Az elkö­ve­tő el akar­ta hagy­ni a hely­színt, – eköz­ben a menet­iránnyal is szem­be­for­dult és újra neki­ment a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­nak – amit a rend­őrök egy segéd­mo­tort veze­tő civil sze­mély segít­sé­gé­vel aka­dá­lyoz­tak meg. Végül a rend­őrök – a jog­sze­rű intéz­ke­dés­nek tovább­ra is ellen­ál­ló – fér­fit testi kény­szer­rel a föld­re vit­ték és megbilincselték.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, tanú­kat hall­ga­tott ki és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem élt panasszal a gya­nú­sí­tás ellen, és nem tett val­lo­mást az ügyben.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét – az IMEI-ben tör­tént vég­re­haj­tás­sal –, ame­lyet a bíró­ság 2020. május 26. nap­ján az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elrendelt.

A tér­fi­gye­lő kame­ra által készí­tett videó itt tekint­he­tő meg:

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.