Főoldal » Archív » Letartóztatásban a fiatalkorú rabló

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 16 éves fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a javí­tó­in­té­zet­ből való ide­ig­le­nes elbo­csá­tá­sa alatt rabolt ki tár­sá­val egy kis­lányt Salgótarjánban.

A gya­nú­sí­tott egy tár­sá­val közö­sen janu­ár 18-án kora dél­után Sal­gó­tar­ján­ban, az Acél­gyá­ri úton lévő isko­lá­nál látta meg az arra sétá­ló 15 éves sér­tet­tet, aki a kezé­ben fogta a mobil­te­le­fon­ját és azon fül­hall­ga­tó­val zenét hall­ga­tott. A gya­nú­sí­tot­tak ezt meg­lát­va hatá­roz­ták el, hogy meg­szer­zik a sér­tett tele­fon­ját, amit később eladnak.

A fiúk követ­ni kezd­ték a sér­tet­tet, a most letar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott a sér­tett jobb vál­lát meg­fog­ta, őt maga felé for­dí­tot­ta, majd nyom­ban tenyér­rel arcon ütöt­te őt. A sér­tett az ütés­től meg­szé­dült, miköz­ben a gya­nú­sí­tott erő­szak­kal elvet­te a sér­tett kezé­ben lévő mobil­te­le­font, a fül­hall­ga­tót pedig kitép­te a fülé­ből. Ezután a gya­nú­sí­tot­tak a hely­színt elhagyták.

A sér­tett a cse­lek­mény során 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett az arcán és a nya­kán. A cse­lek­ménnyel oko­zott kár 30.000.-Ft volt, de a tele­font és a fül­hall­ga­tót a gya­nú­sí­tot­tak­tól a rend­őr­ség lefoglalta.

A két fia­tal­ko­rút külö­nö­sen nagy tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény, rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A most letar­tóz­ta­tott fia­tal­ko­rú állt már bíró­ság előtt, koráb­ban rab­lás, kifosz­tás és lopás miatt 2 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­ték, mely­ből ide­ig­le­nes elbo­csá­tás alatt állt, ugyan­ak­kor vele szem­ben ron­gá­lás miatt is vádat emel­tek korábban.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tást, amely dön­tést a gya­nú­sí­tott a tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je és a védő is tudo­má­sul vett.