Főoldal » Archív » Letartóztatásban a fiatalkorúaknak kábító hatású szert árusító férfi

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 32 éves, nóg­rád­sza­ká­li férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2018 nya­rá­tól kez­dő­dő­en saját hasz­ná­lat­ra, illet­ve tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból új pszi­cho­ak­tív anya­got vásá­rolt, melyet négy fel­nőtt és négy - még a 18. élet­évét be nem töl­tött - fia­tal­nak adott el. A szert meg­vá­sár­lók alkal­man­ként kész­pénz­zel, a gya­nú­sí­tott­nál ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­vel, vagy hasz­ná­la­ti tár­gyak­kal - pél­dá­ul moto­ros fűrésszel, lét­rá­val - fizettek.

Az új pszi­cho­ak­tív anya­gok, köz­is­mer­tebb néven dizáj­ner dro­gok módo­sí­tott kémi­ai szer­ke­ze­tű kábí­tó­sze­rek, így hason­ló, sőt gyak­ran veszé­lye­sebb élet­ta­ni hatá­sú­ak, mint a kábí­tó­sze­rek, mivel állan­dó­an vál­toz­nak és tény­le­ges össze­té­te­lük szin­te követhetetlen.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel - a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se az ülés nap­ján - az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ter­mi­no­ló­gi­á­ja sze­rint - vég­le­ges­sé vált, amely lénye­gé­ben azt jelen­ti, hogy jog­erő­re emelkedett.